Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

Bepakua
20:55
7619 656b 500
Reposted fromaggape aggape
Bepakua
20:54
7656 57b5
Reposted fromtojad tojad
Bepakua
20:52
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(…). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromavooid avooid
Bepakua
20:34
7832 4bca 500
Reposted frompicoviny picoviny
Bepakua
20:34
mówią
szukaj dobra w sobie
miłości, akceptacji
piszą
że najlepsze przychodzi samo
niespodziewane

a ja nie wierzę
nikt nie czeka
gdy masz tylko siebie
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave
Bepakua
20:20
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viastormymind stormymind
Bepakua
16:23
Reposted fromdreamadream dreamadream viaatranta atranta
Bepakua
12:17
9416 fe21 500
Reposted fromrichardth richardth viaButarou Butarou
Bepakua
12:16
Stephen William Hawking (8 January 1942 – 14 March 2018)
Reposted fromeglerion eglerion viabakteria bakteria
Bepakua
12:16
6567 b41d
Bepakua
12:15
1326 394c 500

January 14 2018

Bepakua
16:54
3628 0a14 500
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
Bepakua
16:50
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
16:50
0976 a419
Reposted fromnikotyna nikotyna viairmelin irmelin
Bepakua
16:44
7453 f5fd
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
Bepakua
16:44
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viairmelin irmelin
16:42
1574 926a
Reposted frominculubum inculubum viairmelin irmelin
Bepakua
16:41
1558 10fa 500
zgroza łojowa
Reposted frompankamien pankamien viairmelin irmelin
Bepakua
16:39
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
Bepakua
16:37
5303 e3f8 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl